• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุปนาโค
วัดสหมิตรวนาราม
2
ชุตินฺธโร
วัดบุงตะครอง
3
สุเมโธ
วัดโนนสีฟัน
4
ขนฺติโก
วัดโคกตะพาบ
5
ถิรธมฺโม
วัดหนองบัวกระจาย
6
ญาณิสฺสโร
วัดตะคร้อ
7
กตสาโร
วัดตะคร้อ
8
ฐานุตฺตโร
วัดดอนใหญ่
9
สีลสมฺปนฺโน
วัดหนองกก
10
กิตฺติญาโณ
วัดหนองบัวทุ่ง
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1