• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตโสภโณ
วัดปานประสิทธาราม
2
ถิรสีโล
วัดศรีจันทาราม
3
ฐานทินฺโน
วัดใหญ่
4
ภูริปญฺโญ
วัดกลางวรวิหาร
5
ฐิตปุญฺโญ
วัดด่านสำโรง
6
ญาณกโร
วัดไตรมิตรวราราม
7
อนุภทฺโท
วัดบ้านระกาศ
8
ฐานธมฺโม
วัดบางกระสอบ
9
ปุณฺณสิริ
วัดบางหญ้าแพรก
10
ฐิตพโล
วัดโยธินประดิษฐ์
11
ญาณิสฺสโร
วัดบางปิ้ง
12
อุตฺตมญาโณ
วัดหงส์รัตนาราม
13
ปฏิภาโณ
วัดใหม่
14
นนฺทิโก
วัดบางกะเจ้ากลาง
15
ฉวิวณฺโณ
วัดบางกระเจ้ากลาง
16
อภิชาโต
วัดด่านสำโรง
17
อนุสฺสโร
วัดบางโปรง
18
จิรวฑฺฒโน
วัดด่านสำโรง
19
ทินฺนธมฺโม
วัดมงคลโคธาวาส
20
อติสกฺโก
วัดด่านสำโรง
21
พลธโร
วัดครุใน
22
ปภาโส
วัดแพรกษา
23
กตปุญฺโญ
วัดท้องคุ้ง
24
ปญฺญาพโล
วัดใหญ่
25
อรุโณ
วัดไพชยนต์
26
เขมวีโร
วัดครุใน
27
สุภทฺโท
วัดครุใน
28
สุรเตโช
วัดบางกะเจ้ากลาง
29
ปญฺญาทีโป
วัดคู่สร้าง
30
เตชุตฺตโม
วัดบางกอบัว
31
ธมฺมรโส
วัดพระสมุทรเจดีย์
32
ภทฺทมุนี
วัดมหาวงษ์
33
ธีรภทฺโท
วัดบางโปรง
34
สารธมฺมิโก
วัดพระสุมทรเจดีย์
35
ปริปุณฺโณ
วัดราษฎร์บำรุง
36
สงฺฆภูโต
วัดสมุทรเจดีย์
37
เมติโก
วัดไพชยนต์
38
ธมฺมาวุโธ
วัดเจริญวราราม
39
อาทโร
วัดบางกะเจ้ากลาง
40
อุตฺตรธมฺโม
วัดเอี่ยมประชามิตร
41
ถิรจิตฺโต
วัดด่านสำโรง
42
ปิยสีโล
วัดด่านสำโรง
43
สมาหิโต
วัดบางด้วนใน
44
สุทฺธิโก
วัดกลางสวน
45
ภูริปญฺโญ
วัดกลางสวน
46
กิตฺติสาโร
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
47
นาถปุญฺโญ
วัดนิยมยาตรา
48
ทีปธมฺโม
วัดใหม่
49
นาถสีโล
วัดกลางสวน
50
ฐิตมโน
วัดด่านสำโรง
ทั้งหมด 183 รายการ
1 / 4