• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถิรสีโล
วัดศรีจันทาราม
2
ญาณกโร
วัดไตรมิตรวราราม
3
ธมฺมรโส
วัดพระสมุทรเจดีย์
4
อุตฺตรธมฺโม
วัดเอี่ยมประชามิตร
5
อุตฺตโม
วัดพระสุมทรเจดีย์
6
คนฺธสีโล
วัดเอี่ยมประชามิตร
7
ปุญฺญธโร
วัดเอี่ยมประชามิตร
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1