• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตปุญฺโญ
วัดด่านสำโรง
2
ญาณิสฺสโร
วัดบางปิ้ง
3
อุตฺตมญาโณ
วัดหงส์รัตนาราม
4
อภิชาโต
วัดด่านสำโรง
5
อนุสฺสโร
วัดบางโปรง
6
จิรวฑฺฒโน
วัดด่านสำโรง
7
อติสกฺโก
วัดด่านสำโรง
8
ปภาโส
วัดแพรกษา
9
ธีรภทฺโท
วัดบางโปรง
10
สารธมฺมิโก
วัดพระสุมทรเจดีย์
11
ปริปุณฺโณ
วัดราษฎร์บำรุง
12
ถิรจิตฺโต
วัดด่านสำโรง
13
ปิยสีโล
วัดด่านสำโรง
14
สมาหิโต
วัดบางด้วนใน
15
กิตฺติสาโร
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
16
ฐิตมโน
วัดด่านสำโรง
17
วีตโสโก
วัดแพรกษา
18
จิตฺตปญฺโญ
วัดแพรกษา
19
โสภณสีโล
วัดด่านสำโรง
20
ฐิตกุสโล
วัดด่านสำโรง
21
กลฺยาณธมฺโม
วัดชัยมงคล
22
ปริปุณฺโณ/ดร.
วัดแพรกษา
23
จารุวณฺโณ
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
24
กิตฺติภทฺโท
วัดราษฎร์บำรุง
25
มหาปญฺโญ
วัดโพธิยาราม
26
เปมสีโล
วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
27
ปุณฺณาโภ
วัดด่านสำโรง
28
นนฺโท
วัดพุทธภาวนาราม
29
ชิตธมฺโม
วัดด่านสำโรง
30
อริยวํโส
วัดแพรกษา
31
ปญฺญาคโม
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
32
อานนฺโท
วัดไตรสามัคคี
33
อมโร
วัดพระสุมทรเจดีย์
34
อคฺคปญฺโญ
วัดไตรสามัคคี
35
รตโน
วัดราษฎร์บำรุง
36
อุชุโก
วัดบางปิ้ง
37
อคฺคปญฺโญ
วัดพุทธภาวนาราม
38
วรจกฺโก
วัดด่านสำโรง
39
อคฺคปญฺโญ
วัดด่านสำโรง
40
ทีปธมฺโม
วัดพระสุมทรเจดีย์
41
ธมฺมสุทฺโธ
วัดพระสุมทรเจดีย์
42
คมฺภิรานนฺโท
วัดด่านสำโรง
43
สุภาจาโร
วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
44
ภูริปญฺโญ
วัดด่านสำโรง
45
อภินนฺโท
วัดพุทธภาวนาราม
46
วิชชากโร
วัดด่านสำโรง
47
วิมโล
วัดแพรกษา
48
ธมฺมปาโล
วัดพุทธภาวนาราม
49
อภิญฺจโน
วัดแพรกษา
50
นิสโภ
วัดแพรกษา
ทั้งหมด 61 รายการ
1 / 2