• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุวํโส
วัดโพธ์สว่างศรีวนาราม
2
ทนฺตกาโย
วัดคูเมือง
3
ปญฺญาคโม
วัดบ้านอ้อดอนยาง
4
วิสุทฺโธ
วัดสุพลศรัทธาราม
5
ถิรญาโณ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
6
กิตฺติสทฺโธ
วัดจิกน้อย
7
สิริจนฺโท
วัดอุดมมงคลชัย
8
อินฺทสโร
วัดธรรมประสิทธิ์
9
อินฺทปญฺโญ
วัดบ้านโจด
10
สิทฺธิพโล
วัดวิชัยศิริมงคล
11
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดทรงศิรินาวาส
12
นริสฺสโร
วัดสามัคคี
13
ฉนฺทธมฺโม
วัดวังปลัด
14
ฌานวโร
วัดตูมน้อย
15
อาทโร
วัดประชาบำรุง
16
สุตโรจโน
วัดป่าคูเมือง
17
ลทฺธกฺขิโณ
วัดศรีสว่างมงคล
18
ภทฺทราวุโธ
วัดปะคูเมือง
19
ตนฺติปาโล
วัดสาวเอ้
20
ติสฺสวํโส
วัดศรีลาวรรณ
21
สมจาโร
วัดหนองขวาง
22
วิชาโน
วัดทุ่งสว่าง
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1