• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทนฺตกาโย
วัดคูเมือง
2
กิตฺติสทฺโธ
วัดจิกน้อย
3
อาทโร
วัดประชาบำรุง
4
ภทฺทราวุโธ
วัดปะคูเมือง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1