• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรญาโณ
วัดสมศรี
2
สุตธมฺโม
วัดท่าเรียบ
3
ฐานงฺกโร
วัดท่าเรียบ
4
สิทธิโก
วัดโศกกฐิน
5
ฐิตฺเวโท
วัดสมศรี
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1