• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กุสลจิตฺโต
วัดโคกเพชร
2
กนฺตธมฺโม
วัดซับสมบูรณ์
3
นาถกโร
วัดหนองสะแกกวน
4
สุเมโธ
วัดหนองเสม็ด
5
ทีปวํโส
วัดโนนดินแดงใต้
6
กิสฺสโร
วัดตากองสระกลาง
7
มหาวีโร
วัดคลองหินนอก
8
ปณฺฑิโต
วัดใหญ่ลำนางรอง
9
สุชีโว
วัดหนองกกตะแบงสามัคคี
10
สิริธโร
วัดโนนดินแดงเหนือ
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1