• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมจาโร
วัดฟุวรรณาราม
2
ปิยวณฺโณ
วัดคันธารมณ์
3
วิสุทฺโธ
วัดหนองสองห้อง
4
ญาณทีโป
วัดสระจันทร์
5
รติโก
วัดฬุวรารณาราม
6
ยติกโร
วัดหนองสองห้อง
7
ถาวโร
วัดศรีสุธรรม
8
ปภสฺสโร
วัดคันธารมณ์
9
เขมทตฺโต
วัดไพรงาม
10
ศิรินฺธโร
วัดเกษมสุวรรณ
11
อธิวโร
วัดชายอรัญ
12
คุตฺตสีโล
วัดพลสุวรรณ
13
ชิตมาโร
วัดฬุวรรณาราม
14
จนฺทาโก
วัดเทพประดิษฐ์
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1