• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
คุณวีโร
วัดแจ้ง
2
ทีปธมฺโม
วัดหนองน้ำขุ่น
3
กิตฺติธมฺโม
วัดหนองนาสามัคคี
4
ญาณิสโร
วัดพินทอง
5
สมโย
วัดหนองตะโก
6
ทินฺนนวโร
วัดทุ่งสว่างวนาราม
7
มหาญาโณ
วัดแสลงโทน
8
ธมฺมาวุโธ
วัดโคน
9
ธมฺมปาโล
วัดบ้านยาง
10
อานนฺโท
วัดบ้านโคกปราสาท
11
รตนโชโต
วัดชัยมงคล
12
สิริภทฺโท
วัดจรอกใหญ่
13
ปญฺญาธโร
วัดแสลงโทน
14
นิปโก
วัดปราสาทสามัคคี
15
นคสาโร
วัดไทรโยง
16
ธีรธมฺโม
วัดโคน
17
ธีรปญฺโญ
วัดกลาง(ประโคนชัย)
18
ขนฺติโก
วัดป่าไพบูลย์
19
อาภานนฺโท
วัดโคกปราสาท
20
เขมจารี
วัดบ้านปังกู
21
ฉวิวณฺโณ
วัดพินทอง
22
จนฺทวํโส
วัดจำปา
23
สิริภทฺโท
วัดโคกปราสาท
24
คุณสมฺปนฺโน
วัดบ้านยาง
25
ธนปาโล
วัดหนองน้ำขุ่น
ทั้งหมด 25 รายการ
1 / 1