• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติคุโณ
วัดหนองต้อ
2
กาญจโน
วัดดอนนางงาม
3
จิรธมฺโม
วัดป่าบ่อทอง
4
ปิยวณฺโณ
วัดโพธิ์ย้อย
5
วิริโย
วัดหนองบัว
6
สุวิโร
วัดโคกสมบูรณ์
7
สิริจนฺโท
วัดชัยมงคลวนาราม
8
สิริจนฺโท
วัดชัยมงคลวนาราม
9
ญาณกโร
วัดดงใหญ่พัฒนา
10
ญาณโสภโณ
วัดเก่าโคกไม้แดง
11
ปญฺญาวชิโร
วัดโพธิ์ย้อย
12
จิตฺตาทโร
วัดสุขสำราญ
13
สีลเตโช
วัดโพธิ์ย้อย
14
ฐานวีโร
วัดดอนนางงาม
15
ฉนฺทโก
วัดดอนนางงาม
16
ถาวโร
วัดสุขสำราญ
17
ปิยทสฺโส
วัดป่าโคกเขาพัฒนา
18
กิตติสัทโท
วัดโพธิ์ย้อย
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1