• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วายาโม
วัดบ้านยาง
2
ปญฺญาทีโป
วัดโคกว่าน
3
โชติปาโล
วัดโคกไม้แดง
4
ปญฺญาวโร
วัดไผทรวมพล
5
จนฺทวณฺโณ
วัดโคกเฟือง
6
ปญฺญาธโร
วัดบุญช่วย
7
สุนฺทโร
วัดป่าหนองปรือ
8
ยโสธโร
วัดหนองปรือพวงสำราญ
9
มหิสฺสโร
วัดมุนีรัตนาราม
10
สุขิโต
วัดโคกไม้แดง
11
จนฺทธมฺโม
วัดบ้านยาง
12
อินทฺวชิรเมธี
วัดป่าหนองปรือ
13
โสภณปญฺโญ
วัดป่าละหานทราย
14
ฐานุตฺตโม
วัดป่าสมบูรณ์ธรรมาราม
15
รตินฺธโร
วัดหนองมดแดง
16
อตฺถกาโม
วัดโคกไม้แดง
17
เขมทสฺโส
วัดโคกไม้แดง
18
เขมิโย
วัดป่าหนองปรือ
19
ปริปุณฺโณ
วัดชุมพร
20
จนฺทวณฺโณ
วัดโคกไม้แดง
21
อติพโล
วัดป่าหนองปรือ
22
สุขิโต
วัดโคกสะอาด
23
รติโก
วัดหัวสะพาน
24
ธมฺมนนฺโท
วัดโคกตาพรม
25
ถิรจิตฺโต
วัดหนองมดแดง
ทั้งหมด 25 รายการ
1 / 1