• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรธมฺโม
วัดศรีสวัสดิ์
2
ถาวโร
วัดสุภโสภณ
3
สุเมโธ
วัดอิสาณทะเมนชัย
4
อุตฺตมวโร
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
5
ชยานนฺโท
วัดอัมพวัน
6
ธมฺมธีโร
วัดชัยศรี
7
โฆสโก
วัดบ้านค้อ
8
กตธมฺโม
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
9
ขนฺติพโล
วัดลุงม่วง
10
อตฺตทีโป
วัดชัยศรี
11
จนฺทโชโต
วัดไตรรัตน์
12
สุมงฺคโล
วัดหนองกระทุ่ม
13
อรุโณ
วัดหนองโคนน้อย
14
กิตฺติปาโล
วัดสำโรงราษฎร์สามัคคี
15
สนฺตจิตฺโต
วัดสุภโสภณ
16
อคฺคจิตฺโต
วัดหนองกะทิง
17
ปญฺญาสาโร
วัดโนนสำราญ
18
ถิรคุโณ
วัดกระทิง
19
ธมฺมธโร
วัดมงคลนิมิตร
20
ฐานวีโร
วัดสว่างบูรพา
21
ปวโร
วัดหนองจิก
22
ฐานตฺตโร
วัดสุภโสภณ
23
ธมฺมธโร
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
24
ปัญฺญาวโร
วัดหัวสะพาน
25
อภิญาโณ
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
26
รวิวํโส
วัดหนองจิก
27
จนฺทปาโมชฺโช
วัดสุภโสภณ
28
ขนฺติสาโร
วัดอัมพวันหนองม่วง
29
ธีรปญฺโญ
วัดหนองกระทุ่ม
30
จิตฺตสํวโร
วัดหนองตาด
31
กวิวํโส
วัดบุขี้เหล็ก
32
กนฺตวณฺโณ
วัดไตรรัตน์
33
ธีรธมฺโม
วัดสุภโภณ
34
ชินวํโส
วัดสุภโสภณ
35
รกฺขิโต
วัดสว่างบุโพธิ์
36
ธมฺมทินโน
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
37
ธมฺมโชโต
วัดใหม่อัพวัน
38
อธิจิตฺโต
วัดด่านทองประชาสามัคคี
39
จกฺกวํโส
วัดสุภโสภณ
40
จกฺกวโร
วัดด่านทองประชาสามัคคี
41
เขมวีโร
วัดหนองจิก
42
อุตฺตโม
วัดจันทราวาส
43
ญาณสมฺปญฺโน
วัดจินดาราม
44
กิตฺติสาโร
วัดหนองกระทิง
45
กนฺตวีโร
วัดชัยศรี
46
เทวธมฺโม
วัดศิริมังคลาราม
47
สญฺญโต
วัดป่าแก้วหนองแสง
48
คมฺภีโร
วัดบ้านกระทิง
49
ธมฺมวโร
วัดเทพนิมิตร
50
กุลสลจิตฺโต
วัดสุภโสภณ
ทั้งหมด 50 รายการ
1 / 1