• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุขิโต
วัดทุ่งนาค
2
ปวโร
วัดป่ากระสัง
3
ลลฺสวโร
วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน
4
กิตติสาโร
วัดสว่างอารมณ์
5
อรุโณ
วัดอัมพวัน
6
สิริมงํคโล
วัดหนองน้ำขุ่น
7
กิตฺติคตฺโต
วัดหนองบัวเจ้าป่า
8
อนาลโย
วัดหัวช้างหนองเชือก
9
วิสุทธิสาโร
วัดประทุมทอง
10
ธีรปญฺโญ
วัดโคกสิงห์
11
อคฺคปญฺโญ
วัดบ้านดอนแก้ว
12
จิตธมฺโม
วัดโนนค้อ
13
อโสโก
วัดสว่างอารมณ์
14
เตชปญฺโญ
วัดชุมแสง
15
ตปสีโล
วัดอัมพวัน
16
จนฺทวํโส
วัดหนองนกเกรียน
17
สมจิตฺโต
วัดดงยายเภา
18
กิตฺตปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม
19
กิตฺติวณฺโณ
วัดสุกาวาส
20
วิชโย
วัดโนนสุ่งสว่าง
21
ปสุโต
วัดหัวช้างหนองเชือก
22
มนฺตชาโต
วัดที่พักสงฆ์แสงจันทร์
23
อภิชาโน
วัดบ้านหนองกับ
24
ปภากโร
วัดหนองนกเกรียน
25
สิริจนฺโท
วัดหนองบัวเจ้าป่า
26
ปญฺญาววชิโร
วัดบ้านชุมแสง
27
โชติโก
วัดดอนมนต์
28
อินฺทวํโส
วัดปรือเกียน
29
อาสโภ
วัดไตรภูมิวนาราม
30
โชติญาโณ
วัดดอนมนต์
31
อิสฺสโร
วัดอัมพวัน
32
กาญจโณ
วัดหนองดุม
33
สุทฺธสีโล
วัดสวายตางวน
34
อตฺตสาโร
วัดบ้านตามา
35
ปริสาสโภ
วัดโคกสูง
36
รตนญาโณ
วัดหนองนกเกรียน
37
ปสุโต
วัดหนองดวนโนนกลาง
38
กลฺยาโณ
วัดบ้านชุมแสง
39
กนฺตวีโร
วัดดงยายเภา
40
กิตติสาโร
วัดโรงเรียนบ้านสระกุด
ทั้งหมด 40 รายการ
1 / 1