• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดบ้านกาบเชิง
2
จนฺทโก
วัดธัญญรัตนาราม
3
สิริจนฺโท
วัดบัวหวาย
4
พฺทธสาโร
วัดจอมพระ
5
อโสโก
วัดอุทุมพร
6
ธีรวํโส
วัดแสงสว่างารษฎร์บำรุง
7
สุคิโต
วัดสำโรงพัฒนาราม
8
สุเมโธ
วัดป่าห้วยเสนง
9
กิตฺติโก
วัดนิลาเทเวศน์
10
ยสปาโล
วัดสุวรรณาราม
11
ชวโน
วัดพะเนารัตน์
12
ปิยธมฺโม
วัดดาวรุ่ง
13
ติกฺขปญฺโญ
วัดนาโพธิ์
14
ธมฺมทีโม
วัดศรีรัตนาราม
15
สุตฺตธมฺโม
วัดชัยประโคม
16
ธมฺมธโร
วัดโพธิ์ศรีวรรณราม
17
ทีปธมฺโม
วัดไพศาลภูมิกาวาส
18
วรธมฺมญฺญู
วัดศาลาลอย
19
กนฺตวํโส
วัดทัพกระบือ
20
ชยเมธี
วัดสุวรรณวิจิตร
21
ปญฺญญวุฑฺโฒ
วัดบ้านโคกล้อ
22
ทนฺตจิตฺโต
วัดบ้านสนวนธาราวาส
23
อาสโภ
วัดบ้านแคนบน
24
ธีรปญฺโญ
วัดศิลามะ
25
ปภสฺสโร
วัดกันทราราม
26
คุณยุตฺโต
วัดโคกทมบรมจินดา
27
รวิวณฺโณ
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
28
สีลเตโช
วัดปราสาททอง
29
สุวรรณปุตฺโต
วัดจอมพระ
30
อาชิโต
วัดไพศาลภูมิกาวาส
31
จิตฺตปาโล
วัดโพธิ์หิมวันต์
32
สุทนฺโต
วัดนิลาเทเวศน์
33
จิรธมฺมปญฺโญ
วัดศรีรัตนาราม
34
โชติปญฺโญ
วัดยางบ่อภิรมย์
35
สุชาโต
วัดสว่างหนองกา
36
กิตฺติญาณเมธี
วัดสามราษฎร์บำรุง
37
กิตฺติญาโณ
วัดบ้านสน
38
สนฺตจิตฺโต
วัดบ้านจรัส
39
ยติกโร
วัดโคกกะดวด
40
จารุธมฺโม
วัดนิลาเทเวศน์
41
อธิปญฺโญ
วัดหนองเหล็ก
42
มหาวายาโม
วัดบ้านหัวแรต
43
พุทฺธสาโร
วัดหนองอีดำ
44
เตชวโร
วัดวิวิตวนาราม
45
สีลสํวโร
วัดสระแก้ว
46
อภิวฑฺฒโน
วัดเทพมงคล
47
ปภสฺสโร
วัดนาโพธิ์
48
อาภาทโร
วัดวิปัสสนาพนาวัน
49
ปิยสีโล
วัดบ้านกาบเชิง
50
ปภากโร
วัดศาลาลอยพระอารามหลวง
ทั้งหมด 424 รายการ
1 / 9