• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทโก
วัดธัญญรัตนาราม
2
ธีรวํโส
วัดแสงสว่างารษฎร์บำรุง
3
กิตฺติญาโณ
วัดบ้านสน
4
สนฺตจิตฺโต
วัดบ้านจรัส
5
สุเมโธ
วัดบัวราษฏร์บำรุง
6
สุทฺธิปภาโส
วัดศิลาอาสนาราม
7
ปญฺญาวชิโร
วัดกะเพอโร
8
ธีรปญฺโญ
วัดสว่างแสนทอง
9
อคฺควโร
วัดออดนันทิการาม
10
สุทฺธิจนฺโท
วัดเทพอรุโณทัย
11
ฐานวุฑฺโฒ
วัดสว่างแสนทอง
12
อภินนฺโท
วัดเกาะแก้วศิริมงคล
13
ปุญฺญาตโม
วัดกะเพอโร
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1