• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุเมโธ
วัดป่าห้วยเสนง
2
ชยเมธี
วัดสุวรรณวิจิตร
3
ธีรปญฺโญ
วัดศิลามะ
4
ปภสฺสโร
วัดกันทราราม
5
คุณยุตฺโต
วัดโคกทมบรมจินดา
6
กิตฺติญาณเมธี
วัดสามราษฎร์บำรุง
7
ธมฺมธโร
วัดอมรินทราม
8
กิตฺติสาโร
วัดมุนีนิรมิต
9
สุเมโธ
วัดมุนีนิรมิต
10
พุทฺธสโร
วัดสุวรรณวิจิตร
11
ขนฺติโสภโณ
วัดตาวรตาเมาะ
12
ขนฺติธมฺโม
วัดอมรินทราม
13
ธมฺมทินฺโน
วัดสุขุมาลัย
14
กตปุญฺโญ
วัดโคกสะอาด
15
วิสุทฺโธ
วัดบ้านเดื่อพัฒนา
16
อาทโร
วัดวรรณวราราม
17
จิรสุโภ
วัดปราสาทเทพนิมิตร
18
วชิรวํโส
วัดปราสาทตะคร้อ
19
โชติวณฺโณ
วัดอมรินทราราม
20
สุชีโว
วัดอมรินทราราม
21
อภินนฺโท
วัดสุวรรณวิจิตร
22
สุเมโธ
วัดบ้านทำนบ
23
กิตฺติโสภโณ
วัดสุวรรณวิจิตร
24
อชิโต
วัดอุทุมพร
25
วชิโร
วัดตาเบา
26
วรปญฺโญ
วัดตาวรตาเมาะ
27
ตปสีโล
วัดอุดมราษฎร์นาครอง
28
ชินวโร
วัดสามราษฏร์นุกุล
29
ปภสฺสโร
วัดโคกทมบรมจินดา
30
ธีรวํโส
วัดอภิรักษ์สุขวนาราม
31
จนฺทสโร
วัดบ้านตะเพรา
32
-
วัดบ้านเดื่อพัฒนา
33
ปญฺญาวชิโร
วัดละลมระไซร์
34
สุชาโต
วัดตาวรตาเมาะ
35
ทีปธมฺโม
วัดตะเพรา
36
ปญฺญาทีโป
วัดบ้านทำนบ
37
จารุธมฺโม
วัดสุขุมาลัย
38
ทินนวโร
วัดลำดวนพัฒนา
ทั้งหมด 38 รายการ
1 / 1