• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยเมธี
วัดสุวรรณวิจิตร
2
พุทฺธสโร
วัดสุวรรณวิจิตร
3
อาทโร
วัดวรรณวราราม
4
อภินนฺโท
วัดสุวรรณวิจิตร
5
กิตฺติโสภโณ
วัดสุวรรณวิจิตร
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1