• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติโก
วัดนิลาเทเวศน์
2
ชวโน
วัดพะเนารัตน์
3
ปิยธมฺโม
วัดดาวรุ่ง
4
ทีปธมฺโม
วัดไพศาลภูมิกาวาส
5
สีลเตโช
วัดปราสาททอง
6
อาชิโต
วัดไพศาลภูมิกาวาส
7
สุทนฺโต
วัดนิลาเทเวศน์
8
จารุธมฺโม
วัดนิลาเทเวศน์
9
เตชวโร
วัดวิวิตวนาราม
10
ปภสฺสโร
วัดนาโพธิ์
11
ถาวโร
วัดโพธาราม
12
กตปุญฺโญ
วัดศาลาเย็น
13
ปญฺญาคโม
วัดบรมธาตุ
14
อุปคุตฺโต
วัดกระพุ่มรัตน์
15
สญฺญจิตฺโต
วัดนาโพธิ์
16
ปิยวณฺโณ
วัดพะเนารัตน์
17
จารุวํโส
วัดไพศาลภูมิกาวาส
18
สุจิตโต
วัดปราสาททอง
19
อนาลโย
วัดฉันเพล
20
ฐิตวํโส
วัดโพธ์รินทร์วิเวก
21
เมธิโก
วัดนาโพธิ์
22
โชติวณฺโณ
วัดพะเนารัตน์
23
ฐิตสีโล
วัดนาโพธิ์
24
ชยธมฺโม
วัดหนองเวียน
25
โชติโญ
วัดนิลาเทเวศน์
26
รติโก
วัดนิลาเทเวศน์
27
สนฺติธมฺโม
วัดนาโพธิ์
28
ปสสนฺโต
วัดสามโค
ทั้งหมด 28 รายการ
1 / 1