• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติโก
วัดนิลาเทเวศน์
2
ทีปธมฺโม
วัดไพศาลภูมิกาวาส
3
สุทนฺโต
วัดนิลาเทเวศน์
4
ถาวโร
วัดโพธาราม
5
ปญฺญาคโม
วัดบรมธาตุ
6
สญฺญจิตฺโต
วัดนาโพธิ์
7
จารุวํโส
วัดไพศาลภูมิกาวาส
8
ฐิตวํโส
วัดโพธ์รินทร์วิเวก
9
เมธิโก
วัดนาโพธิ์
10
ชยธมฺโม
วัดหนองเวียน
11
สนฺติธมฺโม
วัดนาโพธิ์
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1