• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชวโน
วัดพะเนารัตน์
2
สีลเตโช
วัดปราสาททอง
3
อาชิโต
วัดไพศาลภูมิกาวาส
4
ปิยวณฺโณ
วัดพะเนารัตน์
5
สุจิตโต
วัดปราสาททอง
6
อนาลโย
วัดฉันเพล
7
ปสสนฺโต
วัดสามโค
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1