• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรธมฺมญฺญู
วัดศาลาลอย
2
สุชาโต
วัดสว่างหนองกา
3
ปิยวโร
วัดสว่างโพธิ์ศรี
4
ปภากโร
วัดท่าอัมพวัน
5
สุรสกฺโก
วัดกลางรัตนบุรี
6
ฐิตเมโธ
วัดสระบัว
7
จนฺทโชโต
วัดชัยราษฎร์บำรุง
8
อารยธมฺโม
วัดเลียบ
9
อนาลโย
วัดดอกจานรัตนาราม
10
ปญฺญาวโร
วัดธรรมาวาส
11
โชติธมฺโม
วัดราษฏร์รัตนาราม
12
ภานุวฑฒนเมธี
วัดเลียบ
13
ปริชาโน
วัดป่าเทพนิมิต
14
จนฺทโก
วัดบำเพ็ญธรรม
15
วิชฺชาธโร
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
16
ตปปุญฺโญ
วัดสว่างหนองกา
17
อธิจิตฺโต
วัดรัตนวราราม
18
ยสินฺธโร
วัดดอกจานรัตนาราม
19
วิชโย
วัดกลางรัตนบุรี
20
ถาวโร
วัดอิสาณบ้านนาวอง
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1