• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุชาโต
วัดสว่างหนองกา
2
สุรสกฺโก
วัดกลางรัตนบุรี
3
ภานุวฑฒนเมธี
วัดเลียบ
4
ตปปุญฺโญ
วัดสว่างหนองกา
5
วิชโย
วัดกลางรัตนบุรี
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1