• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิวฑฺฒโน
วัดเทพมงคล
2
โกวิโท
วัดสำโรงราษฎร์บำรุง
3
ปิยธมฺโม
วัดสว่างบูรพาราม
4
จิตฺตวโร
วัดเกาะธรรม
5
ฐานิโย
วัดสว่างบูรพาราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1