• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริจนฺโท
วัดบัวหวาย
2
มหาวายาโม
วัดบ้านหัวแรต
3
พุทธวโร
วัดบ้านประทุน
4
สุทฺธิโก
วัดโคกลำดวน
5
อภิวโร
วัดบัวหวาย
6
นิปโก
วัดหนองเหล็ก
7
ภททฺวโร
วัดพันษี
8
ชุตินฺธโร
วัดศรีอาเสก
9
สุเมโธ
วัดระแงง
10
ธีรปญฺโญ
วัดสุทธาวาส
11
อุชุจาโร
วัดบ้านสวาย
12
สุรปญฺโญ
วัดประทุมวัน
13
ธมฺมทีโป
วัดโสดาราม(บ่อน้ำใส)
14
ถิรธมฺโม
วัดหนองหิน
15
สุทธิเมธี
วัดระแงง
16
ภูริปญฺโญ
วัดพรมไพร
17
สิริจนฺโท
วัดโสดาราม
18
จกฺกวโร
วัดบ้านตรมไพร
19
ฐานวโร
วัดประทุมสว่าง
20
เขมปุณฺโณ
วัดคาละแมะ
21
จรณาทโร
วัดช่างปี่
22
สุทฺธาโส
วัดบ้านตรึม
23
สุธมฺโม
วัดศรีอาเสก
24
ชินวโร
วัดโคกอาโพนสวาย
25
โชติโก
วัดหนองหิน
26
ปิยสีโล
วัดโสดาราม
27
สมวโร
วัดหนองคูน้อย
28
ติกฺขปญฺโญ
วัดทุ่งสว่างนารุ่ง
29
มหาปุญโญ
วัดบ้านสว่าง
30
อาภรโณ
วัดอาวุธยุทธยาราม
31
กตธุโร
วัดบ้านข่า
32
ฐานจาโร
วัดบรมหรรษา
33
กิตฺติสาโร
วัดไพรษร
34
ธมมฺทีโป
วัดโนนแคน
35
ธีรปญฺโญ
วัดศรีอาเสก
36
อคฺควณฺโณ
วัดประทุมสว่าง
ทั้งหมด 36 รายการ
1 / 1