• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทีฑายุโก
วัดบ้านบัวน้อย
2
จนฺทสาโร
วัดหนองม่วง
3
โชติปาโล
วัดโนนศรีไคล
4
จกฺกวโร
วัดหนองถ่ม
5
ธมมรโต
วัดบ้านจาน
6
กนฺตสาโร
วัดหนองม่วง
7
อรุโณ
วัดเมืองน้อย
8
จนฺทาโภ
วัดคำบอน
9
อิสิญาโณ
วัดละทาย
10
สุจิตฺโต
วัดบ้านเทิน
11
โกวิโท
วัดหนองกก
12
อภิวฑฺฒโน
วัดบ้านยาง
13
วชิรญาโณ
วัดโนนเรือ
14
เขมปญฺโญ
วัดหนองถ่มธรรมาวาส
15
ขีณาสโว
วัดหนองบัวไชยวาน
16
โกวิโท
วัดหนองแวง
17
ตปสี
วัดกุดเตอะ
18
สญฺญโม
วัดบ้านขาม
19
วิชฺชากโร
วัดบ้านเก้าสิบ
20
สุเมธโส
วัดบ้านดู่
21
ขนฺติโก
วัดสระพังทอง
22
จนฺทวํโส
วัดศรีมงคลวนาราม
23
ปทีโป
วัดหนองบัว
24
จกฺกวโร
วัดสร้างเหล่า
25
นรินฺโท
วัดจำปา
26
อนุตฺตโร
วัดหนองบัวไชยวาน
27
จนฺทโชโต
วัดบ้านอิปาด
28
ฐานวีโร
วัดโนนผึ้ง
29
ธมฺมคุตฺโต
วัดบูรพา
30
คุณงฺกโร
วัดบ้านจาน
31
มุนิวํโส
วัดหนองหวาย
32
อาทิจจวํโส
วัดจำปา
33
อมโร
วัดบ้านหนองบัว
34
ณฏฺฐมโน
วัดบ้านสวนฝ้าย
35
นาถสีโล
วัดขามป้อม
36
อินฺทโชโต
วัดสระสิม
37
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านคล้อ
38
ฐานธมฺโม
วัดบ้านคล้อ
39
ปภากโร
วัดป่าหนองแก้ว
40
เทวมิตฺโต
วัดสว่าง
41
ฐิตสีโล
วัดโพธิ์ศรี
42
ฉินฺนาลโย
วัดแสงใหญ่
43
ชยาวุฑฺโฒ
วัดหนองบัว
44
อนาลโย
วัดหนองกก
45
ฐานรโต
วัดบ้านดูน
46
ติกฺขญาโณ
วัดเมืองน้อย
47
อนุตฺตโร
วัดนางกว่าง
48
ธมฺมิโก
วัดหนองโอง
49
จนฺทโสภโณ
วัดหนองหัวช้าง
50
จกฺกวโร
วัดบ้านทาม
ทั้งหมด 59 รายการ
1 / 2