• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทีฑายุโก
วัดบ้านบัวน้อย
2
สุจิตฺโต
วัดบ้านเทิน
3
โกวิโท
วัดหนองแวง
4
สญฺญโม
วัดบ้านขาม
5
โชติโก
วัดบ้านพันลำ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1