• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวุโธ
วัดหมากยาง
2
ธมฺมรตโน
วัดโนนลาน
3
อานนฺโท
วัดวิสุทธิโสภณ
4
ปุณฺณรตโน
วัดวิสุทธิโสภณ
5
โอภาโส
วัดศรีบึงบูรพ์
6
กลฺยาโน
วัดบ้านหนองคู
7
โชติธมฺโม
วัดหมากยาง
8
รกฺขิตสีโล
วัดบ้านค้อ
9
อนาลโย
วัดหมากยาง
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1