• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปิยสีโล
วัดขอนแต้
2
ฐานเมธี
วัดสำโรงตาเจ็น
3
จนฺทสีโล
วัดนาครินทร์
4
อกิญจโน
วัดสำโรงปราสาท
5
ธีรธมฺโม
วัดนาครินทร์
6
สุภทฺโท
วัดศาลา
7
อคฺควีโร
วัดปราสาทภาวนา
8
สาทโร
วัดโนนดู่
9
สมจิตฺโต
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
10
ปิยสีโล
วัดนาครินทร์
11
วรภทฺโท
วัดหนองคูอาวอย
12
ธมฺมวโร
วัดบ้านกู่
13
ญาณสํวโร
วัดสวาย
14
ทีปธมฺโม
วัดบ้านหว้าน
15
จิตฺตามโย
วัดศรีปรางค์กู่
16
ปุญฺญชาโต
วัดป่ากุญชรวนาราม
17
อาภสฺสโร
วัดระกา
18
โชติวณฺโณ
วัดที่พักสงฆ์กุดปราสาทภาวนา
19
ชยสาโร
วัดนาครินทร์
20
วิสุทฺโธ
วัดบ้านพอก
21
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดโพธิ์ศรีสมโภช
22
ทีปสุจิณฺโณ
วัดศรีปรางค์กู่
23
โฆสการี
วัดศิริสว่าง
24
ฐิติวํโส
วัดบ้านกู่
25
สุภาจาโร
วัดหนองคูอาวอย
26
กิตฺติวฑฺฒโณ
วัดบ้านพอก
ทั้งหมด 26 รายการ
1 / 1