• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตวีโร
วัดระเบาะ
2
อมโร
วัดโกแดงพัฒนาราม
3
ฐานปญฺโญ
วัดโคกใหญ่
4
ฐานวโร
วัดโคกตาล
5
อินฺทวีโร
วัดโคกตาล
6
วิโรจโน
วัดบ้านขะยูง
7
กตธฺมโม
วัดวนาสวรรค์
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1