• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติปญฺโญ
วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์
2
ฐานยุตฺโต
วัดศาลา
3
ชุติธมฺโม
วัดสะอาง
4
มนฺฑิโต
วัดชำแระกลาง
5
กิตฺติภทฺโท
วัดสะอาง
6
เมธงฺกุโร
วัดไทยเทพนิมิต
7
วิสุทฺโธ
วัดบกจันทร์นคร
8
วาสโน
วัดกลางขุขันธ์
9
สุชีโว
วัดกลาง
10
อริยวํโส
วัดอาวอย
11
กิตฺติวํโส
ที่พักสงฆ์อุดมมงคล (สังกัดวัดสำโรงสูง)
12
อุชุโก
วัดไทยเทพนิมิต
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1