• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติธโร
วัดสุวรรณาราม
2
ธมฺมธีรคุโณ
วัดโนนสูง
3
อนตฺตโร
วัดสุวรรณาราม
4
ปภากโร
วัดบ้านแดง
5
กิตฺติปญฺโญ
วัดป่าสุธรรมรังษี
6
สุเมโธ
วัดปลาซิว
7
จิตฺตสํวโร
วัดประชานิมิตร (ธ)
8
สุภเมธี
วัดบ้านแดง
9
ฐานิสฺสโร
วัดโนนสูง
10
จนฺโทภาโส
วัดตาโกน
11
อคฺคปญฺโญ
วัดปลาซิว
12
ธนธโร
วัดหนองดุมวนาวาส
13
โชติมนฺโต
วัดบ้านตาโกน
14
เขมจาโร
วัดบ้านแดง
15
ปญฺญาวุฒโฑ
วัดหนองดุมอนาวาส
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1