• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมธีรคุโณ
วัดโนนสูง
2
กิตฺติปญฺโญ
วัดป่าสุธรรมรังษี
3
จิตฺตสํวโร
วัดประชานิมิตร (ธ)
4
สุภเมธี
วัดบ้านแดง
5
ฐานิสฺสโร
วัดโนนสูง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1