• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อินฺทปญฺโญ
วัดแขมเจริญ
2
โอภาโส
วัดเวตวันวิทยาราม
3
กลฺยาโณ
วัดอุดมพัฒนา
4
อนาลโย
วัดเวียงเกษม
5
ถาวโร
วัดเวียงเกษม
6
รตนปุตฺโต
วัดเวียงเกษม
7
ชุตินฺธโร
วัดแสงเกษม
8
ยโสธโร
วัดศิริสารคุณ
9
คณานนฺโท
วัดเวียงเกษม
10
กิตฺติปญฺโญ
วัดศิริสารคุณ
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1