• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมวโร
วัดหนองเป็ด
2
ธีรธมฺโม
วัดนาทมใต้
3
จรณฺธมฺโม
วัดคำแคน
4
ปญฺญาวโร
วัดหนองเป็ด
5
ราชเสโน
วัดหนองเป็ด
6
ปภสฺสโร
วัดหนองกุงน้อย
7
สิริธมฺโม
วัดหนองเป็ด
8
ปญฺญาวโร
วัดม่วงโคน
9
ธมฺมทินฺโน
วัดศรีชมภู
10
อาจาโร
วัดสระปทุมมาลัย
11
สุทฺธมฺโม
วัดคำแคน
12
ปญฺญาวโร
วัดดอนตะลี
13
สุจิณโณ
วัดดอนตะลี
14
รวิวณฺโณ
วัดโนนงาม
15
ปญญาวโร
วัดดอนพันชาด
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1