• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติญาโณ
วัดทองสวัสดิ์
2
อภินนฺโท
วัดบ้านโนน
3
ธมฺมิโก
วัดหนองขี้เห็น
4
ญาณฉนฺโท
วัดทุ่งช้าง
5
กตคุโณ
วัดบ้านเบ็ญจ์
6
ขนฺติวโร
วัดหนองอ้ม
7
กิตฺติปญฺโญ
วัดหนองอ้ม
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1