• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิริยวฑฺฒโน
วัดหนองคู
2
คุตฺตสีโล
วัดหนองทัพ
3
วิทูโร
วัดโนนสูง
4
อาสโภ
วัดโพนทอง
5
อนงฺคโณ
วัดป่าจันทรังษี
6
ขนฺติธโร
วัดยางใหญ่
7
ภูริปญฺโญ
วัดหนองทัพ
8
อุตฺตมปญฺโญ
วัดหนองคู
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1