• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตวีโร
วัดมัชฌิมาวาส
2
เขมทตฺโต
วัดดุสิตาราม
3
จนฺทูปโม
วัดศรีมงคล
4
เตชวโร
วัดพะลอง
5
ธมฺมเตโช
วัดโนนสว่าง
6
สนฺตกาโย
วัดจันทร์หอม
7
ชยวุฑฺโฒ
วัดมัชฌิมาวาส
8
ปภสฺสโร
วัดมงคลสวรรค์
9
สิริปญฺโญ
วัดบ้านนาขาม
10
สุธมฺโม
วัดมัชฌิมาวาส
11
ฐิตญาโณ
วัดมัชฌิมาวาส
12
สุปญฺโญ
วัดบ้านนาขาม
13
จนฺทปญฺโญ
วัดสร้างสะแบง
14
ปภากโร
วัดรมณีย์กูฎาราม
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1