• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตวีโร
วัดมัชฌิมาวาส
2
ธมฺมเตโช
วัดโนนสว่าง
3
สนฺตกาโย
วัดจันทร์หอม
4
ชยวุฑฺโฒ
วัดมัชฌิมาวาส
5
สุธมฺโม
วัดมัชฌิมาวาส
6
ฐิตญาโณ
วัดมัชฌิมาวาส
7
จนฺทปญฺโญ
วัดสร้างสะแบง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1