• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พุทฺธญาโณ
วัดนางิ้ว
2
คุตฺตธมฺโม
วัดสารพัฒนึก
3
สุมโน
วัดมจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี
4
ยสธโร
วัดหมากมี่
5
ยโสธโร
วัดป่าดงบั้งไฟ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1