• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริคุตฺโต
วัดประชาพิทักษ์ (ธ)
2
อตฺถกาโม
วัดคำขวาง
3
นายโก
วัดสวนสวรรค์
4
อินฺทวณฺโณ
วัดเก่าน้อย
5
อาภานนฺโท
วัดโพธิ์ใหญ่
6
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดบ้านโพธิ์มูล
7
อาภาธโร
วัดไม้ค้าง
8
ชาคโร
วัดอุดมชาติ
9
สุจิตฺโต
วัดป่าหนองยาว
10
สุรปญฺโญ
วัดป่าอุบลแก้ว
11
อิสฺสโร
วัดวังกางฮุง
12
ฐิตปุญฺโญ
วัดวรรณวารี
13
ฐิตธมฺโม
วัดวารินทราราม
14
โชติทินฺโน
วัดหาดสวนสุข
15
จนฺทธมฺโม
วัดโนนจิก
16
สุจิตฺโต
วัดคำขวาง
17
วรวฑฺฒโน
วัดห้วยขะยุง
18
กิตฺติปุญฺโญ
วัดประชาพิทักษ์ (ธ)
19
ชุตินฺธโร
วัดวรรณวารี
20
ปญฺญาธโร
วัดสำนักสงฆ์โนนบ้านเยี่ยม
21
ขนฺติพโล
วัดท่าลาด
22
สํวโร
วัดวังยาง
23
สิริภทฺโท
วัดเกษตรพัฒนานรสิงห์
24
ปิยธมฺโม
วัดห้วยขะยุง
25
กตธมฺโม
วัดดอนงิ้ว
26
ยโสธโร
วัดปากกุดหวาย
27
ธมฺมวโร
วัดโพธิ์มูล (ธ)
28
สุทนฺโต
วัดดอนงิ้ว
29
ฐานวีโร
วัดที่พักสงฆ์คำพุทธา
30
โชติปญฺโญ
วัดแสนสำราญ (ธ)
31
ฐิตญาโณ
วัดเก่าน้อย
ทั้งหมด 31 รายการ
1 / 1