• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริคุตฺโต
วัดประชาพิทักษ์ (ธ)
2
นายโก
วัดสวนสวรรค์
3
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดบ้านโพธิ์มูล
4
โชติทินฺโน
วัดหาดสวนสุข
5
วรวฑฺฒโน
วัดห้วยขะยุง
6
กิตฺติปุญฺโญ
วัดประชาพิทักษ์ (ธ)
7
ชุตินฺธโร
วัดวรรณวารี
8
กตธมฺโม
วัดดอนงิ้ว
9
สุทนฺโต
วัดดอนงิ้ว
10
โชติปญฺโญ
วัดแสนสำราญ (ธ)
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1