• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติฐาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
2
ฐานิโย
วัดป่าทุ่งบุญ
3
สิริจนฺโท
วัดโนนคูณ
4
สุธมฺโม
วัดแจ้งสว่าง
5
จนฺทสาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
6
สนฺตจิตฺโต
วัดป่าทุ่งบุญ
7
ธมฺมานนฺโท
วัดเจริญทัศน์
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1