• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสารโท
วัดดงแถบ
2
มหาวีโร
วัดโพธาราม
3
สุชาโต
วัดห้วยสะคาม
4
ปภสฺสโร
วัดโขงเจียม
5
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดบรมคงคา
6
อภินนฺโท
วัดสว่างหนองแสง
7
ปุญฺญโก
วัดทุ่งนาเมือง
8
จตฺตสลฺโล
วัดกุดเรือคำ
9
ปภสฺสโร
วัดสว่างหนองแสง
10
ปิยธมฺโม
วัดสว่างท่ากุ่ม
11
สิริธมฺโม
วัดสว่างวารี
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1