• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุชุโต
วัดหัวสะพาน
2
สุมโน
วัดบ้านพลาญชัย
3
อานนฺโท
วัดคำเขื่อนแก้ว
4
เตชปญฺโญ
วัดศรีอุดม
5
สิริจนฺโท
วัดป่าเลา
6
สิริปุญฺโญ
วัดศรีอุดม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1