• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เขมกาโม
วัดบ้านกุดกว้าง
2
จนฺทูปโม
วัดคำครตา
3
ชาคโร
วัดดงมะไฟ
4
ฐิตเมโธ
วัดบูรพารามใต้
5
สุเขตฺโต
วัดบูรพารามใต้
6
จิรสุโภ
วัดคำครตา
7
ปภสฺสโร
วัดคำครตา
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1