• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวโร
วัดป่าวิมุติธรรม
2
คุตฺตธมฺโม
วัดหนองยางพัฒนา
3
ปริปุณฺโณ
วัดชัยคุณาราม
4
ฐิตญาโณ
วัดซับใหญ่พัมนา
5
จารุวณฺโณ
วัดซับสายออ
6
ธีรงฺกุโร
วัดพายัพซับใหญ่
7
ฉฬภิญโญ
วัดซับสายออ
8
เขมปญฺโญ
วัดวังขอมสัก
9
จนฺทธมฺโม
วัดซับใหญ่
10
รกฺขิตญาโณ
วัดท่ากูบ
11
นาคเสโน
วัดโป่งเกต
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1