• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวโร
วัดป่าวิมุติธรรม
2
จารุวณฺโณ
วัดซับสายออ
3
ฉฬภิญโญ
วัดซับสายออ
4
เขมปญฺโญ
วัดวังขอมสัก
5
รกฺขิตญาโณ
วัดท่ากูบ
6
นาคเสโน
วัดโป่งเกต
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1