• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตฺตปาโล
วัดซับสมบูรณ์สว่างธรรม
2
สิริภทฺโท
วัดสามัคคีพัฒนาราม
3
อคฺคธมฺโม
วัดวังบายศรีไพลงาม
4
สุจิตฺโต
วัดเขาวงศ์พระจันทร์
5
สุขิโต
วัดใหม่โนนเมือง
6
สมาหิโต
วัดศรีเมืองทอง
7
สุขกาโม
วัดวังคมคาย
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1