• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาธโร
วัดขี้เหล็ด
2
ปวโร
วัดกะฮาดน้อย
3
อาทโร
วัดหนองไข่น้ำ
4
ปสาโท
วัดหัวหนอง
5
สมฺปุณฺโณ
วัดโกรกตาแป้น
6
วรจิตโต
วัดโกรกกุลา
7
จตฺตภโย
วัดบึงบริบูรณ์
8
เขมิโย
วัดกะฮาดน้อย
9
ปณฺฑิโต
วัดอโศการาม
10
วราสโย
วัดสุทธิวนาราม
11
อธิปญฺโญ
วัดศรีสุนทร
12
ฐานุตฺตโร
วัดสุทธิวนาราม
13
จรธมฺโม
วัดกะฮาด
14
โชติโก
วัดหนองขาม
15
ปภงฺกโร
วัดคูสีวนาราม
16
มนาโป
วัดโกรกตาแป้น
17
ขันติโก
วัดศรีโนนคูณ
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1